Draugijos veiklos uždaviniai 2020-2024

Reikšmingai prisidėti sumažinant mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų 10%.
Pirminė tikslinė grupė: 40-64 m. asmenys. Antrinė tikslinė grupė: 65-85 m. asmenys.

Draugijos veiklos uždaviniai 2020-2024 m.

 • Tirti Lietuvos gyventojų aukšto širdies ir kraujagyslių mirtingumo priežastis.
 • Užtikrinti širdies ligų prevencijos, diagnostikos ir gydymo metodinių rekomendacijų sklaidą ir laikymąsi kardiologų, šeimos ir kitų gydytojų praktikoje.
 • Bendradarbiaujant su SAM diegti naujas paslaugas, paslaugų kokybės indikatorius, monitoruoti ir skelbti realią gydytojų praktiką. Sustiprinti širdies kraujagyslių ligų prevencijos programą, miokardo infarkto ir insulto klasterių veiklą, optimizuoti ambulatorinę pagalbą.
 • Organizuoti plačią edukacinę žiniasklaidos kampaniją, siekiant išsklaidyti mitus visuomenėje apie prevencinius vaistus, teikti patikimas žinias apie širdies ligų gydymą ir prevenciją.
 • Didinti kardiologų prestižą, gerinti kardiologines paslaugas, stiprinti kvalifikacijos kėlimą bei mokslinę veiklą

Veiklos kryptys

1 uždavinys:

 • Remti ir inicijuoti tarybas, darbo grupes, komisijas širdies ligų epidemiologinei situacijai tirti.
 • Rengti širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos metodines rekomendacijas pagal Europos Kardiologų draugijos gaires. Organizuoti gairių leidybą, edukacinių renginių ciklus gairių mokymui. Inicijuoti pagrindinių širdies ligų stebėsenos registrus.
 • Rengti rekomendacijas sveikatos apsaugos politikos formuotojams bei sveikatos apsaugos specialistams. Rinkti, kaupti, analizuoti kardiologinių paslaugų realius duomenis, atlikti vadybinius tyrimus ieškoti paslaugų gerinimo principų, dalyvauti kuriant ilgalaikes sveikatos priežiūros strategijas. Tirti kardiologų paklausą ir pasiūlą šalyje.
 • Skleisti patikimą mokslo informaciją apie naujausius širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos bei gydymo būdus plačiajai visuomenei.

2 uždavinys:

 • Skatinti kardiologijos mokslo tiriamąjį darbą, nacionalinius mokslo projektus, jų rezultatų sklaidą tarp draugijos narių ir šalies mokslininkų.
 • Koordinuoti LKD narių profesinės kvalifikacijjos tobulinimą.
 • Rengti kartu su VU ir LSMU specializuotus tęstinio mokymo kursus.
 • Organizuoti LKD narių suvažiavimus, seminarus, pasitarimus, mokslines ir praktines konferencijas, simpoziumus.
 • Atstovauti LKD Lietuvos ir tarptautinėse profesinėse organizacijose.

Priemonės

1.1 Tirti Lietuvos gyventojų aukšto širdies ir kraujagyslių mirtingumo priežastis:

 • Suburti darbo grupę pritraukiant visuomenės sveikatos ir kitus Lietuvos ir užsienio (Skandinavijos, Didžiosios Britanijos) specialistus, SAM ir politikos atstovus Lietuvos mirtingumą įtakojančių veiksnių analizei.

1.2 Rengti širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos metodines rekomendacijas:

Sudaryta gydymo gairių išleidimo procedūra ir planas 2020-2021 m.:

Gairės Leidimo tipas Atsakingi ekspertai
Nėštumo ir širdies ligų Pilnas kišeninis variantas Doc. D. Žaliaduonytė, dr. L. Gumbienė, doc. J. Barysienė, doc. J. Badarienė, doc. B. Petrauskienė
Dislipidemijos Pilnas kišeninis variantas Prof. R. Šlapikas, doc. J. Badarienė, R. Šerpytis
Diabetas Santrauka (kelios lentelės, schemos) Prof. R. Šlapikas, doc. J. Badarienė, R. Šerpytis
Lėtiniai koronariniai sindromai Pilnas kišeninis variantas Prof. O. Gustienė, doc. B. Petrauskienė, prof. G. Davidavičius
Plaučių arterijos tromboembolijos Pilnas kišeninis variantas Dr. N. Kupstytė, doc. B. Petrauskienė, Dr. L. Gumbienė
Supraventrikulinės tachikardijos Santrauka (kelios lentelės, schemos) Prof. A. Puodžiukynas, prof. G. Marinskis, doc. J. Barysienė
Prieširdžių virpėjimas 2020 Pilnas kišeninis variantas Prof. A. Puodžiukynas, prof. G. Marinskis, doc. J. Barysienė, dr. J. Jarašūnas
Ūminis miokardo infarktas be ST pakilimo Pilnas kišeninis variantas Prof. G. Davidavičius, prof. O. Gustienė, T. Vasylius
Sporto ir fizinio aktyvumo Santrauka (kelios lentelės, schemos) Prof. R. Kubilius, prof. G. Marinskis, doc. J. Badarienė
Suagusiųjų įgimtų širdies ydų Santrauka (kelios lentelės, schemos) Dr. L. Gumbienė, doc. S. Glaveckaitė, prof. J. Plisienė
Širdies nepakankamumo Pilnas kišeninis variantas Doc. D. Žaliaduonytė, prof. J. Čelutkienė, T. Lapinskas
Elektrokardiostimuliacijos Santrauka (kelios lentelės, schemos) Prof. A. Puodžiukynas, prof. G. Marinskis, dr. J. Jarašūnas
ŠKL prevencijos Pilnas kišeninis variantas Prof. R. Šlapikas, doc. J. Badarienė, doc. S. Glaveckaitė
 • Organizuoti reguliarius interaktyvius komunikacinius renginius gairių esminėms žinutėms skleisti su kišeninių knygučių sklaida (galimas nuotolinis formatas).
 • Užtikrinti sklaidą bendrosios praktikos, chirurginės praktikos, skubios pagalbos, sporto medicinos specialistų tarpe.
 • Inicijuoti projektą „Jaunieji kardiologai – Lietuvai“ – tiesioginis kontaktas su šeimos gydytojų grupėmis šeimos centruose – strategiškai svarbus bendradarbiavimas regionuose.
 • Atrinktą gairių informaciją komunikuoti plačiajai visuomenei.
 • Inicijuoti miokardo infarkto, širdies nepakankamumo stebėsenos registrus.
 • Siekti širdies nepakanakmumo biožymenų nacionalinių gairių įdiegimo į praktiką.
 • Sukurti nacionalines antitrombinio gydymo gaires bendradarbiaujant su kitų specialybių draugijomis.

1.3 Rengti rekomendacijas sveikatos apsaugos politikos formuotojams bei sveikatos apsaugos specialistams.

 • Teikti kardiologinės pagalbos organizavimo ekstremaliose situacijose rekomendacijas.
 • Prisidėti prie ambulatorinės širdies nepakankamumo paslaugos vertinimo kriterijų kūrimo. Inicijuoti prieširdžių virpėjimo ir širdies nepakankamumo paslaugų kokybės indikatorių aptarimą kartu su Didžiosios Britanijos ir kitų šalių ekspertais.
 • Dalyvauti kuriant naują kardiologo normą, keičiant kardiologijos rezidentūros programą, formuojant įvadinius radiologinių tyrimų kursus kardiologams ir stiprinant kardiologų vaidmenį širdies vaizdinimo tyrimų atlikime.
 • Dalyvauti darbo grupėse keičiant gydymo tvarkos aprašus, vaistų kompensavimo principus.

1.4 Skleisti informaciją apie naujausius širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos bei gydymo būdus plačiajai visuomenei.

 • Žinojimo dienos (Awareness days) – koordinavimas, proginės akcijos:
 • Širdies nepakankamumo
 • Miokardo infarkto
 • Hipertenzijos
 • Širdies diena
 • Trombozės
 • Sisteminga žiniasklaidos kampanija, orientuota į svarbiausius širdies ligų prevencijos būdus, visuomenės sveikatos raštingumą, paplitusių mitų išsklaidymą. Bendradarbiavimas su visuomenės sveikatos biurais ir ryšių su visuomene specialistais.

2.1 Skatinti kardiologijos mokslo tiriamąjį darbą.

 • Eksponuoti vykstančių/pabaigtų nacionalinių/tarptautinių tyrimų protokolus ir rezultatus LKD kongresuose, tinklapyje.
 • Organizuoti specialią bazinių mokslų konferenciją partnerystėje su akademinėmis institucijomis.
 • Steigti mokslininkų stipendijas, prizus, apdovanojimus LKD renginiuose, bendradarbiauti su LMT.
 • Įtraukti į žiniasklaidos kampaniją mokslinių klinikinių tyrimų svarbos visuomenei temą.

2.2 Koordinuoti LKD narių profesinės kvalifikacijjos tobulinimą.

 • Organizuoti temines nacionalines ir tarptautines, aukščiausio akademinio lygio konferencijas.
 • Naudoti naujus konferencijų formatus, ieškoti naujas virtualias edukacinių produktų formas.
 • E-edukacija: organizuoti sertifikuotus elektroninius tobulinimosi mokymus naujųjų gairių ir tyrimų pagrindu kardiologams, šeimos ir kitų specialybių gydytojams.

2.3 Rengti kartu su VU ir LSMU specializuotus tęstinio mokymo kursus.

 • Parengti širdies ir kraujagyslių kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso, branduolinių tyrimų įvadinių kursų programas.
 • Parengti kardiopulmoninio testo, 6 min. ėjimo testo metodines rekomendacijas.
 • Parengti kardiogenetikos ir dirbtinio intelekto kardiologijoje mokymo modulius.

2.4 Organizuoti LKD narių suvažiavimus, seminarus, pasitarimus, mokslines ir praktines konferencijas, simpoziumus.

 • LKD narių suvažiavimą skirti strateginių veiklos krypčių apžvalgai, širdies kraujagyslių mirtingumo Lietuvoje analizei.
 • Aktualiais klausimais organizuoti pasitarimus ir konferencijas, bendradarbiaujant su SAM, VLK, vaistų ir prietaisų gamintojų kompanijomis.

2.5 Atstovauti LKD Europos ir kitose tarptautinėse profesinėse organizacijose.

 • Dalyvauti Europos kardiologų kongresų programų sudaryme, periodiniuose renginiuose, komitetų veikloje, edukacinėse ir mokslo programose, valdymo organuose.
 • Atstovauti LKD Amerikos kardiologų ir Širdies asociacijos, kitų šalių nacionalinių kardiologų draugijų, Baltijos šalių teminiuose kongresuose.

Komunikacijos tikslai ir uždaviniai

Tikslas:

Padėti pasiekti strateginius veiklos tikslus.

Uždaviniai:

 • Sustiprinti esamų narių pasitenkinimą ir įsitraukimą.
 • Padidinti naujų narių skaičių.
 • Glaudinti bendradarbiavimą su kitomis medikų specialybėmis, intensyvinant bendravimą.
 • Užtikrinti kardiologų bendrijos profesinių poreikių informacinę sklaidą (SAM, VLK, VVKT, LRS, kitos valstybinės institucijos), stiprinant atstovavimą ir kryptingą komunikaciją.
 • Užtikrinti intelektinio LKD ir jos narių kuriamo turinio sklaidą.
 • Performuoti bendradarbiavimo santykius su farmacijos ir prietaisų bendrovėmis, kuriant abipusiai naudingus, skaidrius, efektyvius projektus.
 • Užmegzti glaudžius ryšius su žiniasklaida, palaikant nuolatinį pokalbį/pro-aktyvią komunikaciją.
 • Edukuoti visuomenę, įgyvendinant rimtas, ilgalaikes švietėjiškas prevencijos programas bei projektus.